Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Komunikowanie się z Państwem jako naszym klientem, oznacza, że przetwarzamy Państwa dane osobowe udostępnione nam przez samych Państwo lub przez podmiot, który reprezentujecie.

Chcemy zapewnić, że będziecie Państwo poinformowani o związanych z tym uprawnieniach wynikających z tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L 2016.119.1).

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na potrzeby dokonania rezerwacji strzelnicy jest grotgun Sp. z o. o. 31-302 Kraków, ul. Wybickiego 32/PG1

NIP 944-15-73-020, REGON 351046929, KRS 0000166686

Zarząd: Rafał Jarosz – Prezes, Wiesław Sioda- Wiceprezes.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez grotgun Sp.zo.o Państwa danych osobowych?

W pierwszej kolejności w trakcie nawiązania kontaktu potrzebujemy otrzymać zgłoszenie Państwa osoby jako zainteresowanej naszą ofertą̨. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr tel. Jeżeli wysyłają Państwo wiadomość pocztą elektroniczną automatycznie otrzymujemy inf. o mailu.

Podczas procedury dokonania rezerwacji, a potem udostępnienia strzelnicy w umówionym terminie Państwa dane w wersji elektronicznej są usuwane, natomiast w celu wystawienia faktury i prowadzenia dokumentacji księgowej dane przechowywane są w formie papierowej u księgowej oraz w wersji elektronicznej na jej komputerze, zaszyfrowanym hasłem oraz w sejfie.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Pozyskane w ten sposób dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w stopniu niezbędnym dla ułatwienia bieżących kontaktów między nami a klientami, w celach związanych z naszymi relacjami biznesowymi, tj.:

  • związanych z dokonaniem rezerwacji z Państwem – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do dokonania rezerwacji, jak również do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt w celu prawidłowego wykonywania umowy (rezerwacji).

  • marketingowych, tj. przekazywania informacji o naszych produktach lub usługach, a także zaproszeń na dane wydarzenia lub ogólnych informacji o nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni własnych produktów lub usług; Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

  • archiwizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja celów archiwalnych;

  • ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy zawartej z Państwem – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów
    Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;

  • księgowych i podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości oraz przepisów prawa;

Nie będziemy uzyskiwać ani w jakikolwiek inny sposób przechowywać informacji, które mogą być uważane za poufne.

Wobec Państwa nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie. Z tymi podmiotami łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą ujawniane naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom w związku z wykonywaniem czynności na potrzeby naszych relacji biznesowych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu
administratorowi.

Jakie są Państwa prawa prawa?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W szczególności mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania od nas informacji lub materiałów marketingowych drogą mailową lub za pośrednictwem innych środków komunikacji. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, ani nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane na innej niż zgoda podstawie prawnej.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu szczegółowego zapoznania się z naszą polityką prywatności i zasadami ochrony danych osobowych prosimy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami lub kontakt na wyżej wskazany adres.

Z wyrazami szacunku,

GrotGun